Vlaams Fonds 15 september 2001

De bijeenkomst werd, zoals gewoonlijk, opgedeeld in twee delen. In het eerste deel gaf An Bonte een theoretische uiteenzetting over de werking van het Vlaams Fonds en gaf aan wie en onder welke omstandigheden er beroep kan op doen.
Tijdens het tweede deel was er een vlot vraag- en antwoord- gesprek en trachtte dhr. Bert De Groof al onze vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.
Deel 1:
We spreken vaak over het " Vlaams Fonds ", maar de volledige benaming luidt: " Vlaams Fonds voor sociale integratie van mensen met een handicap ".
Dit betekent dat het Vlaams Fonds financiële ondersteuning verleent aan mensen die, als gevolg van een handicap, het minder gemakkelijk hebben dan anderen om zich in onze samenleving te kunnen redden. Deze handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, mentaal of psychisch zijn en de beperkingen die hieruit voortvloeien moeten langdurig en ernstig zijn.
Mensen die een beroep willen doen op het Vlaams Fonds moeten jonger zijn dan 65 jaar. Eens je ouder bent moet je je richten tot de diensten uit de bejaardenzorg.
Eens je aangesloten bent blijft het Vlaams Fonds je helpen, ook na je 65 jaar.
Het Vlaams Fonds betaalt niet zomaar, maar alleen daar waar andere mogelijkheden niet meer mogelijk zijn.
Ik denk aan een verzekering die bvb. moet betalen in het geval van een ongeval, wardoor iemand gehandicapt is geworden. In dat geval gaat het Vlaams Fonds niet betalen, maar moet de verzekering betalen.
Een ander voorbeeld: een rolstoel kan via de mutualiteit bekomen worden, dan hoort dat niet bij het Vlaams Fonds aangevraagd te worden.
Dus: eerst de mutualiteit! Het laatst bij het Vlaams Fonds.
Het Vlaams Fonds verleent financiële steun in vier domeinen:
- Het domein van de ZORG omvat begeleiding aan huis of verblijf en begeleiding in een voorziening, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.
- Mensen met een handicap krijgen de mogelijkheid om een bijkomende of nieuwe OPLEIDING in een bedrijfsopleidingscentrum te volgen.
- Mensen met een handicap kunnen bij hun zoektocht naar een PASSENDE JOB begeleid worden door arbeidstrajectbegeleidingsdiensten (ATB's).
- Wanneer mensen met een handicap thuis willen verblijven, kunnen de kosten van AANPASSINGEN en HULPMIDDELEN terugbetaald worden.

Hieronder valt o.a. het aanpassen van de auto, woningen (bv. traplift) aangepaste communicatiemiddelen (bv. groter computerscherm voor slechtzienden), speciale stoel, douchezit, .....
Het Vlaams Fonds hanteert ook het principe van de meerkost.
Bv.: als je een wagen nodig hebt en die moet aangepast worden omwille van je handicap, worden alleen de kosten die als meerprijs dienen (dus typisch de kost die gemaakt wordt in functie van de handicap) terugbetaald; niet de hele wagen.
Zo ook met een computer: niet de hele computer wordt terugbetaald, wel de noodzakelijke aanpassingen.
- Sinds 2001 bestaat tevens de mogelijkheid dat mensen met
een handicap een assistent in dienst nemen om voor hen te zorgen via het PERSOONLIJK ASSISTENTENBUDGET (PAB).
Dat betekent dat je dan zelf werkgever wordt. Met het geld dat het Vlaams Fonds je ter beschikking stelt kun je je assistent betalen.
Over al deze ondersteuningen is bijkomende informatie te bekomen bij het Vlaams Fonds.Om gebruik te kunnen maken van deze vormen van bijstand is de goedkeuring van het Vlaams Fonds vereist.

Hoe vraagt U die goedkeuring aan?
U moet een aanvraag indienen met het aanvraagformulier A.001
Bij de eerste aanvraag moet u tevens een dossier laten opstellen door een "multidisciplinair team" dit is het multidisciplinair verslag A.002.
De adressen van deze diensten staan vermeld op het einde van dit artikel.
Zodra deze aanvraag toekomt op de provinciale afdeling, wordt ze voorgelegd aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC). Deze gaat na of de persoon voldoet aan de definitie van " handicap " en welke bijstand hij of zij nodig heeft.
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht wanneer de PEC zijn of haar dossier bespreekt.
BELANGRIJK! Het is aan te raden om in te gaan op de uitnodiging van deze commissie en bij het gesprek aanwezig te zijn. Zo kan je zelf de nodige toelichting geven bij de Commissie.
Indien de voorgestelde datum je niet gelegen komt, vraag dan UITSTEL.
Zodra de Commissie haar beslissing genomen heeft wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht per aangetekend schrijven. Indien de beslissing niet overeenstemt met de aanvraag kan men een HEROVERWEGING aanvragen of IN BEROEP GAAN.
In de brief staat vermeld wat de aanvrager daarvoor moet doen.
Deel 2:
Tijdens dit deel luisterde dhr. Bert de Groof, ombudsman van het Vlaams Fonds, naar onze vragen en we kregen heel duidelijke antwoorden.
We konden noteren:
- Het Vlaams Fonds zal je alleen maar helpen als je geen aanspraak kunt maken op andere diensten zoals Ziekenfonds, Ministerie van Sociale Zaken, e.a.
- Het Vlaams Fonds betaalt geen uitkeringen maar biedt wel bijstand en vergoeding voor bv. hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
- Het is van groot belang dat de aanvrager, bij de vraag om erkenning door het Vlaams Fonds, de formulieren A.001 en A.002 zelf opvolgt en nagaat of hij/zij na de gestelde tijd antwoord ontvangt.
- Tracht indien mogelijk aanwezig te zijn als de Commissie jouw aanvraag bespreekt. Dring daar zelf op aan! Jouw eigen inbreng kan van groot belang zijn voor de beslissing.
- Als je niet akkoord kan gaan met de beslissing die je ontvangt maak dan zeker gebruik van de bijkomende mogelijkheden om je kansen te verdedigen.
Die kunnen zijn:
a) in heroverweging nemen
b) in beroep gaan
- Eens je erkend bent door het Vlaams Fonds kan je er verder beroep op doen. Wees echter duidelijk in je vraagstelling. Vraag datgene aan wat echt kan bijdragen tot een verbetering van jouw levenssituatie.

Wees concreet.
Dhr. De Groof is steeds bereid om persoonlijke problemen te onderzoeken en te verdedigen daar waar dat mogelijk is.
Men mag hem hiervoor steeds persoonlijk contacteren.
Na deze uiteenzettingen konden diverse van onze leden nog terecht bij de aanwezige vertegenwoordigers van het Vlaams Fonds voor bespreking van enkele persoonlijke problemen en konden alzo iets meer gerustgesteld naar huis terug keren.
Bedankt, Vlaams Fonds, voor het naar ons willen luisteren en het willen beantwoorden van al onze vragen.
Het heeft ons deugd gedaan.
Waar staan wij " chronische pijnpatiënten " ?
Bij het Vlaams Fonds is (nog altijd) veel gebaseerd op fysisch zichtbare en constateerbare handicaps.
Uit diverse gesprekken bleek dat onze situatie met onze - vaak onzichtbare en onmeetbare - handicap weinig of niet gekend is bij het Vlaams Fonds.
De pijn belemmert velen onder ons om in het dagelijks leven normaal te kunnen functioneren.
De pijn op zich is onze handicap, maar hoe erkenning krijgen voor iets wat dikwijls niet 'zichtbaar' en niet 'meetbaar' is ?
Er zullen dus nog veel stappen dienen ondernomen te worden om, als chronisch pijnpatiënt, ooit door het Vlaams Fonds erkend te kunnen worden.
Voorlichtingsdienst Vlaams fonds
Bij de Voorlichtingsdienst van het Vlaams Fonds kunt u terecht.
* wanneer u meer informatie wil over de werking, de taken en de opdrachten van het Vlaams Fonds
*wanneer u klachten hebt over de werking van de diensten van het Vlaams Fonds
*wanneer u vragen hebt met betrekking tot de openbaarheid van bestuur

Indien u een dossier hebt bij het Vlaams Fonds, en u hebt vragen over uw aanvraag, dan kunt u best in eerste instantie contact opnemen met de dienst of de provinciale afdeling die uw dossier beheert.
De voorlichtingsdienst wordt geleid door Bert De Groof. (spreker bijeenkomst 15/09 Hooidonk)
U kunt hem of zijn dienst bereiken
* per post: Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel
*per telefoon: 02/225.84.63
*per fax: 02/225.84.05 (t.a.v. infocel)
*per e-mail: informatie@vlafo.be
*per e-mail: bert.degroof@vlafo.be
*Website Vlaams Fonds: http://www.vlafo.be
Provinciale Afdeling Antwerpen
Adres- en andere gegevens
Provinciale afdeling Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem
tel. 03/ 270 34 40
fax. 03/ 270 34 41
e-mail: antwerpen@vlafo.be
Open op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.15 tot 17.00 u.

Verantwoordelijke van de provinciale afdeling
Dhr. Jef De Herdt
Adjuncten van de directeur
Mevr. Bie Poot
Mevr. Linda Van Dam
Mevr. Hilde Bogaert

Arts
Dr. Marleen Vincken
Coördinator
Mevr. Linda Van Dam
Maatschappelijk assistent
Dhr. Guido Peeters
Mevr. Deborah Beurmans
Trajectambtenaar
Mevr. Hilde Pelemans
Provinciale Evaluatiecomissie (PEC) Antwerpen
Voorzitter
Mevr. Magda Elsen
Plaatsvervangend voorzitter
Dhr. Luc Cools
Leden
Mevr. Leen Bourgois
Dhr. Jef Cavens
Dhr. Luc Cools
Dhr. Philippe Denoo
Dhr. Marc De Preter
Dhr. Eric De Smet
Dhr. Kris Van Eeckhout
Dhr. Walter Vervliet
Secretaris - vertegenwoordiger van de Leidend Ambtenaar
Dhr. Jef De Herdt
_____________________
Lieve
Met dank aan Jacques voor het uittypen v/d teksten