Pijn... het ongeval en de verzekering. (Ilse Weeghmans, VPP)
---------------------------------------

1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform (VPP):
------------------------------------------------
Het VPP is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen die streeft naar een toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving.
Doelstellingen:
- gemeenschappelijke noden en problemen aankaarten
- belangen van de patiënt verdedigen
- informatie geven over beleidsbeslissingen
- oplossingen zoeken, samen met patiënten
- patiënten vertegenwoordigen op beleidsniveau, tijdens beurzen en debatten
Hoe?
- de stuurgroep bepaalt prioriteiten: patiëntenrechten, werkgelegenheid, verzekeringen, medicatie, kinderen...
- de studiegroepen zorgen voor de nodige kennisopbouw bij de thema's
Thema's:
- patiëntenrechten: was het eerste grote thema; er is nu een wet maar er zijn nog serieuze mankementen. Het VPP vertegenwoordigt de patiënten in een commissie waarin ook ziekenfondsen en artsen zetelen.
- medicatie: deze groep is momenteel bezig over geneesmiddelen en reklame, generische geneesmiddelen en het kiwi-model
- kinderen: men wil ouders van zieke kinderen samenbrengen om het onderwijs voor zieke kinderen beter te organiseren
- werkgelegenheid: proberen zolang mogelijk te werken met de juiste ondersteuning; deeltijds terug proberen te werken mag niet financieel gestraft worden
- verzekeringen

2. Verzekeringsproblemen van personen met een chronische ziekte of handicap:
-----------------------------------------------------------------------------
Private verzekeringen zijn belangrijk, ze vormen een financiële beveiliging.
Maar verzekeraars moeten winst maken. Gezonde en kapitaalkrachtige personen hebben geen problemen om een polis af te sluiten. Personen met een chronische ziekte of handicap zijn echter een groter risico en vinden dikwijls geen goede verzekering of een verzekering die onbetaalbaar is.
Standpunten van het VPP:
* Recht op verzekering:
- de bestaande wet verplicht een verzekering voor brand en auto, maar geeft geen recht op een betaalbare verzekering
- de antidiscriminatiewet geldt ook voor verzekering: zieken hebben ook recht op een verzekering
- wet op patiëntenrechten verbetert juridisch statuut van patiënt:medische info enkel over huidige gezondheidstoestand, geen genetische testen, geen info over familie, enkel aan verzekeringsarts niet aan makelaar
- Europees initiatief: discriminaties wegwerken in verband met geslacht, leeftijd, handicap
- recht op levenslange verzekering: indien schadegeval te hoog zeggen sommige maatschappijen het contract op
- recht op individuele voortzetting van collectieve verzekering
* Aanvaardbare voorwaarden:
- geen discriminatie omwille van ziekte of handicap: misschien wel met geldige reden (vb indien maar 2 maanden te leven geen schuld-saldoverzekering meer)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen: www.diversiteit.be
0800 / 17 364 (groen nummer)
Mevr. Isabelle De Meester
- vragenlijsten, polisvoorwaarden in duidelijke taal:
duidelijke vragen, niet in strijd met de privacy (DKV, Fortis AG willen vragenlijsten niet aanpassen)
geen onbegrijpelijke woorden, vrij te interpreteren: vb definitie "ziekenhuis": MS-kliniek, pijnkliniek, psychiatrisch
ziekenhuis vallen hier buiteN definitie "opzet": vb mislukte zelfmoordpoging
VPP wil dat de verzekeraars hun sociale verantwoordelijkheid opnemen en geen bepalingen bijvoegen eens de polis getekend
- overgang van collectieve naar individuele polis: moet kunnen op een betaalbare wijze en zonder nieuwe medische vragenlijsten
- medische info: geen indiscrete vragen, geen misbruik van informatie
* Betaalbare verzekering:
- betaalbaar: menselijk aanvaardbaar, ook eventuele bijpremie
- premiezekerheid: aanpassing omwille van leeftijd, index kan maar moet door onafhankelijke instantie gecontroleerd worden

3.Mogelijke tips:
------------------
* Hospitalisatieverzekering:
- medische vragenlijst mag geen genetische informatie vragen
- oppassen voor uitsluiten van bepaalde aandoeningen of ziekenhuizen
- info vragen bij verschillende verzekeraars
- mutualiteitsverzekering indien private verzekering te duur is
- verzekering afsluiten vóór de leeftijd van 65 jaar
- attest vragen van de behandelende arts
* Schuld-saldoverzekering:
- aanvraag bij verschillende verzekeraars
- afhankelijk van geleende bedrag, leeftijd, risico
- eventueel vragen voor 50%
- attest vragen van de behandelende arts
- verzekeraar los van bank (= koppelverkoop)

* Autoverzekering:
- bij verminderd rijvermogen contact opnemen met CARA: die zorgen voor rijvaardigheidsattest
- mogelijk gevolg: verzekeringspremie stijgt
- indien men blijft rijden zonder CARA komt de verzekering niet tussen bij ongeval
- aanpassingen aan auto verzekeren
* Reisverzekering:
- vlot verkocht door reisbureau
- er zijn uitsluitingen, maar moet kunnen voor nieuwe, acute ziekte
- bagage verzekeren kan altijd
* Elektrische rolstoelverzekering:
- rolstoel = motorvoertuig
voor plaats op de weg hoort hij op het voetpad
- welke verzekering??? motorverzekering of familiale? = niet duidelijk
- verzekering moet volgens gedrag op de weg, afhankelijk van de snelheid
- VPP overlegt met de betrokken partijen over een modelcontract voor elektrische rolstoelen (familiale verzekering is niet gunstig omdat de uitgekeerde bedragen te klein zijn)
* Collectieve verzekering:
- vraag inzage bestaande polis
- welke voorwaarden bij individueel verder zetten? nieuwe vragenlijst?
* Hulpmiddelenverzekering: dure hulpmiddelen best verzekeren

4.Toch geweigerd?
------------------
- Neem contact op met de arts van de verzekering.
- Vraag eventueel een attest van uw arts voor de arts van de verzekering.
- Vraag een schriftelijke, uitdrukkelijke en objectieve motivering van de weigering.
Centrum voor Gelijkheid van Kansen: 0800 / 17 364 groen nummer
02 / 212 30 00 algemeen nummer

Vlaams Patiëntenplatform
Groeneweg 151, 3001 Heverlee
016 / 23 05 26
info@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be
-------------------------------------------------------------------------------
Vraag: Mag men liegen bij het invullen van vragenlijsten?
Antw.: Neen, vragenlijsten eerlijk invullen (anders reden om niet te moeten betalen) maar niet "te"; vb niet vermelden dat men als puber een joint rookte.
Vraag: Kan een arbeidsongeval 10 jaar in procedure liggen om graad van
invaliditeit vast te stellen?
Antw.: Ja, het hangt af van soort arts en wie betaalt: er is een verschil tussen controle-artsen van ziekenfonds of rechtbank.
Men kan best zijn huisarts meenemen, maar die kunnen niet altijd of willen niet. Vandaar het voorstel van VPP om een nieuwe nomenclatuur in te voeren voor huisartsbezoek aan de rechtbank.
Vraag: Artsen van de verzekeringsmaatschappij en van de rechtbank kennen mekaar soms goed; is er dan een eerlijke uitspraak mogelijk?
Antw.: Dat kan, er is een verschil van situatie tot situatie.
Vraag: Heeft men recht op zijn medisch dossier?
Antw.: Iedere patiënt heeft recht op zijn patiëntendossier met medische, verpleegkundige informatie en informatie van kinesist. Men heeft recht op inzage + kopieën (binnen de 15 dagen). Indien men geen antwoord krijgt: schriftelijk aanvragen met vermelding van datum.
Informatie van derden en persoonlijke nota's van de arts mogen uit het dossier behalve als die met anderen besproken zijn (dan zijn het geen persoonlijke nota's meer).
Vraag: Wat als er nieuwe elementen opdagen na een ongeval en vaststelling van de schade? Kies ik voor een vast bedrag of een jaarlijkse toelage?
Antw.: Men kan de procedure altijd terug opstarten. Als er na 3 jaren geen wijzigingen meer zijn wordt het dossier afgesloten.
Vraag: Hoe zit het met de ombudsdienst?
Antw.: Assuralia heeft een ombudsdienst maar enkel voor personen met een contract, niet voor diegenen die geweigerd zijn.
Er wordt wel gewerkt aan een onafhankelijke onbudsdienst: ombudsvrouw Mevr. Van Elderen.
Opmerking vanuit de zaal: De huisarts of chirurg kunnen zich in de rechtbank niet verweren tegen de tegenpartij.
Algemene raad:
- lees alle papieren heel nauwkeurig
- indien symptomen niet juist verwoord zijn moet men zijn medische raadgever verwittigen
- verslag van medisch expert NIET TEKENEN indien niet akkoord.
Een uitgebreidere versie van het standpunt van het VPP in verband met de
verzekeringsproblemen (15 pag.) zit in onze bib.
-------------------------------------------------------------------------------
Met onze dank aan Chris.