Fiscale en sociale tegemoetkomingen.


1. Vermindering onroerende voorheffing.

Tegenwoordig wordt het automatisch toegekend maar je kan best een attest opsturen. Stuur je aanvraag samen met het attest van de handicap (minstens 66%, Ministerie Sociale Zaken of mutualiteit) naar het volgend adres:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Belastingsdienst Bauwersplaats13 bus 2, 9300 Aalst tel: 053/72.23.70

2. Vermindering en/of vrijstelling BTW voor auto.
De auto moet steeds op de naam van de mindervalide staan.
Aanbieden BTW kantoor van uw regio samen met:
*Bestelbon van de auto.
*Het origineel attest invaliditeit.
Op het BTW kantoor geven ze je een exemplaar van mod.716 in drievoud, één exemplaar bezorg je aan uw garagist. Dit hecht hij aan de bestelbon zodat hij weet dat hij voor de auto bij levering slechts 6% BTW dient te vragen.
Om de overige 6% terug te krijgen moet je eerst een vrijstelling krijgen van verkeerstaks (zie vrijstelling verkeerstaks).
Voor je 6% BTW terug te trekken moet je je aanbieden op het BTW kantoor samen met:
* Origineel factuur van de auto. Daar moet op vermeld staan, manier van betaling en verwijzen naar mod.716 nr… dd……
*Verkoopfactuur van de vorige wagen.
*Vrijstelling van verkeerstaks.
*Mod.716 dubbel exemplaar
*Inschrijvingsbewijs auto.

3. Vrijstelling verkeerstaks
Attest door uzelf opgemaakt met de geschreven vermelding: de auto zal door mij of in mijn bijzijn gebruikt worden. Ik verklaar dat het voormelde voertuig niet zal gebruikt worden voor het vervoer van goederen, bagage uitgezonderd.
*Fotokopie van het inschrijvingsbewijs.
*Fotokopie van de factuur.
*Fotokopie van het attest invaliditeit.
Adres: vb; 2de Directie der Directe Belastingen Tabaksvest 50 2000 Antwerpen tel: 03/222.47.11

4. Verlaging BTW op herstelling en onderhoud van de wagen.
Als de volledige teruggave van BTW bij aankoop van auto is toegestaan krijg je via mod.717 een kaart waarmee je maar 6% BTW hoeft te betalen op herstellingen, onderhoud en aankoop onderdelen.

5. Vermindering inkomensbelasting.
Als je 66% invaliditeit van Ministerie Sociale Zaken of van de mutualiteit hebt kom je in aanmerking. Bij het invullen van de belastingsbrief bij de personalia "zware handicap" aan te kruisen en een kopie van de invaliditeit bijvoegen. Dit attest is maar eenmalig nodig.

6. Sociale tegemoetkomingen.
Voor sommige tegemoetkomingen heb je een attest van invaliditeit, afgeleverd door het Ministerie Sociale Zaken nodig. Dit attest kun je via formulier 3 en 4 bekomen. Beiden laten invullen door arts en met begeleidende brief aangetekend naar het Ministerie opsturen. Je wordt later opgeroepen voor een controle onderzoek.
Adres: Ministerie van Sociale Zaken, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel, tel: 02/509.81.11.

7. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming.
Bij het Ministerie van Sociale zaken kun je ook een uitkering aanvragen, of je deze krijgt hangt af van je graad invaliditeit en je inkomen. Voor info ga je naar de sociale dienst van je gemeente. Hier zul je formulier 3 en 4 meekrijgen en een inlichtingsbundel betreffende je inkomsten. Later word je opgeroepen voor een controle onderzoek. Zie adres hierboven nr.6.

8. Vrijstelling kijk-, luistergeld en vermindering kabel.
Inmiddels voor iedereen afgeschaft!

9. Sociaal telefoontarief.
Minstens 66% invaliditeit van Ministerie Sociale Zaken of mutualiteit en wigw statuut.
Dit sociaal tarief kan je aanvragen via gemeente, mutualiteit of via Belgacom en is afhankelijk van invaliditeit en inkomen. Hernieuwing om de 3 jaar. Belgacom doet dit automatisch.
Website: http://www.belgacom.be

10. Sociaal tarief elektriciteit (tarief klein verbruik) en gas.
Er zijn verschillende voorwaarden nodig om het sociaal tarief te bekomen zoals een uitkering van het Ministerie van Sociale Zaken. Het MSZ stuurt automatisch elk jaar een bewijs dat je bij jouw elektriciteitsmaatschappij dient af te geven. Een premie aardgas kun je ook bekomen, hiervoor zijn ook verschillende voorwaarden nodig.
Je belt hier best naar het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit op het volgend nummer: 02/501.13.11

11. Speciale parkeerkaart.
Attest invaliditeit 50% onderste ledenmaten of 80% in het geheel, zelfredzaamheid met tenminste 12 punten.
Aanvraagformulier vragen aan je gemeentebestuur. Indien geen nummer bij het MSZ kun je het aanvraagformulier door je dokter laten invullen. Dan komt er wel een medische controle door het Ministerie van Sociale Zaken.
*De gele parkeerkaarten (afgeleverd voor 1 juli 1991) blijven geldig tot 31 juli 2001.
*De blauwe parkeerkaarten (afgeleverd na 1 juli 1991) blijven geldig tot de vervaldatum die er is op vermeld.
Adres: Ministerie van Sociale Zaken. Bestuursdirectie van de uitkeringen aan gehandicapten. Dienst attesten Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 Brussel.

12. Vermindering NMBS.
Wigw-statuut hebben. Indien dit zo is krijg je een attest van de mutualiteit. Hiermee moet je naar het station gaan. Een paar dagen later krijg je je reductiekaart.

13. Vrijstelling waterheffing.
Personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen komen in aanmerking. Voor meer info kun je best schrijven naar één van de adressen die je vind op het aanslagbiljet. Of gratis bellen naar 0800/97.113.

Deze informatie is openbaar te verkrijgen, veranderingen/aanpassingen zijn na opname steeds mogelijk

Overheidsdiensten en Gemeente ondersteuning.


Provinciale ondersteuning van de vijf Vlaamse provincies..

Website:http://www2.cipal.be ,via "links" naar "informatie op provinciaal niveau".
Info best te vragen bij de dienst Welzijn van de provinciebesturen. Het verschilt van provincie tot provincie. Om te voldoen aan de voorwaarden is een zeer lage inkomensvoorwaarden voorzien. Hier volgt een zeer korte beschrijving. Deze kan ook regelmatig veranderen.


Antwerpen:03/240.50.11
Tussenkomst huisvesting.
Alarm en telefoontoestellen.
Reiskosten.
Studietoelage.

Limburg: 011/23.72.26.
Provincie belasting.
Aanvullende lening.
Sanerings- en/ of verbeteringslening.
Premie voor het aangepast bouwen of verbouwen van een woning.
Sportpas.
Individueel advies.

Oost Vlaanderen.: 09/267.75.00
Huisvesting.
Minitel.

Vlaams Brabant.: 016/26.73.02.
Huisvesting.
Telefoonkosten.

West Vlaanderen: 050/40.32.93
Telefoon en alarmtoestellen.
Reiskosten.
Sociaal pedagogische studietoelage.
Tegemoetkoming in kosten voor verstrekte hulp.
Huisvestingspremie.


Gemeente ondersteuning..

Website:http://www2.cipal.be via "links" naar "informatie op gemeentelijk niveau". Dit is de zelfde website als hierboven vermeld.
Deze is verschillend van gemeente tot gemeente. Ook het OCMW heeft bepaalde voordelen. Het is best te informeren welke tussenkomsten er bestaan voor mindervalide bij je eigen gemeentebestuur.

Deze informatie is openbaar te verkrijgen, veranderingen/aanpassingen zijn na opname steeds mogelijk

Persoonlijk assistentiebudget ( PAB.)

Nieuw. Vanaf dit jaar kunnen personen met een handicap aanspraak maken op een persoonlijk assistentiebudget ( PAB.). Met het PAB wil het Vlaams Fonds gehandicapten steunen die, mits enige hulp in hun thuismilieu kunnen verblijven. Leeftijd en aard van de handicap spelen geen rol.
De gehandicapte treed op als werkgever en kan zijn assistent aanstellen, hij krijgt hiervoor een jaarlijks budget. Ook de nabije familie kan hierin betrokken worden, zoals de partner of één van de ouders. De assistent wordt vergoed voor hulp bij onder meer huishoudelijke activiteiten, verplaatsingen, administratie, vrijetijdsbesteding of pedagogische begeleiding. Het PAB diend niet voor aankoop van hulpmiddelen, behandelingen, onderzoeken, of voor gezinszorg.
Meer info over het PAB en hulp bij de aanvraag, krijgt u bij de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Bron:
CM + Website= http://www.vlafo.be
Adres van het centraal nationaal bureel van Het Vlaams Fonds:
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 1
1000 Brussel