Pijnbegrippen

Wat is pijn?
Hoe kunnen we pijn meten?
Kan men alle pijn behandelen?
Kunnen pasgeborenen pijn voelen?
Wat is psychosomatische revalidatie?
Is chronische pijn in België een vaak voorkomend probleem?
Kan een psyholoog mij helpen in de behandeling van mijn pijn?


Wat is pijn?
pijn is een onplezierige,sensorische en emotionele ervaring die gepaardgaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een beschadiging ( IASP 1979) pijn is dus een ervaring van de ganse persoon en veel meer dan louter lichamelijke ongemakken; pijn is een multidimentioneel verschijnsel datzorg voor gans de mens vereist en dus vraagt om totale zorg
Top
Hoe kunnen we pijn meten?
pijn is een subjectief, complex, polymorf, multifactorieel en multidimensioneel fenomeen dat geen enkele objectieve meting echt kan kwantificeren. Het bestaan van pijn erkennen is al heel belangrijk maar de evaluatie ervan is een essentiele en onontbeerlijke stap voor een doeltreffende therapeutische verzorging van een pijnpatient De evaluatie van een resistente pijn moet beantwoorden aan drie essentiele vragen om de meest doeltreffende therapeutische strategie te bepalen: 1/ van welk type is de pijn 2/ wat is het mechanisme dat de pijn veroorzaakt 3/ wat is de intensiteit van de pijn Men gebruikt hulpmiddelen, de zogenaamde " schalen" die hetzij een zelfevaluatie mogelijk maken, hetzij een multidimensionele meting waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende evaluatieniveaus Deze evaluatieschalen moeten voldoende eenvoudig zijn, niet hinderlijk en gemakkelijk reproduceerbaar om een dagelijks of zelf meerdaags gebruikvoor iedereen mogelijk te maken De intensiteit vanuit een zelfevaluatie door de patient gebeurt het best door middel van de wereldwijd verspreide hantering van de visueel analoge schaal. Deze schaal heeft het voordeel eenvoudig te zijn, snel in tevullen, waardoor herhaalde metingen mogelijk worden die interessant zijn om de reactie op een analgetische behandeling te bestudereb eb bij te sturen
Top
Kan men alle pijn behandelen?
Nog steeds meer dan 50% van de patienten met kankerpijn worden onderbehandeld. De medische technologie is echter zo ver gevorderd om de meeste van de pijnproblemen adequaat op te vangen Slechts bij een deel van hen is de pijnbestrijding ook werkelijk adequaat De pijn totaal onderdrukken is een irrealistisch objectief: echter wel een betere controle op pijn is zinvol Deskundige pijnbestrijding leidt tot meer efficientie en aldus ook tot een betere kwaliteit van zorg.
Top
Kunnen pasgeborenen pijn voelen?
Babys en jonge kinderen kunnen niet vertellen of zij pijn hebben. Daarom moeten verpleegkundigen en artsen een oordeel vormen doorgedragsobservatie en metingen van lichamelijke veranderingen De vaststelling dat a term of premature pasgeborenen in staat zijn ompijnte voelen wordt momenteel door iedereen erkend en aanvaard, alhoewel er nogeen controverse bestaat in verband met de notie van bewust lijden bij defoetus en de vroege prematuur Dat neonaten pijn kunnen ervaren is pas recent wereldwijd geaccepteerd. De misvatting dat zuigelingen pijnminder goed of zelfs niet voelen,onderhouden en rapporteren werd door een aantal onderzoekers ter discussie gesteld Men heeft echter vastgesteld dat de pijnperceptie van zuigelingen niet afhankelijk is van de mate van myelinisatie en dat pijnbanen al voor de geboorte worden gevormd. Onderzoek heeft aangetoond dat neonaten en zuigelingen een geheugen hebben voor pijn
Top
Wat is psychosomatische revalidatie?
Een patient met chronische pijn is verstrikt geraakt in een kluwen van problemen op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Hij is sociaal geïsoleerd, voelt zich depressief en angstig, en kan zich niet goed concentreren. Het ligt voor de hand om in eerste instantie te onderzoeken hoe de lichamelijke oorzaak van pijn kan opgelost worden. dit is echter niet steeds gemakkelijk, en soms is dits onmogelijk. Personen met chronische pijn hoeven echter niet passief af te wachten op een medische ontdekking. Het passief afwachten kan er zelfs voor zorgen dat de patiënt nog meer geïsoleerd geraakt, nog depressiever en angstiger wordt. Daarenboven zal zijn lichamelijke conditie achteruitgaan. Allesbehalve dus een ideale situatie voor elke behandeling. Bij een psychosomatische revalidatie zal getracht worden om de patient op het sociale en emotionele vlak te helpen. Hoe kan de patient terug een kwaliteitsvol leven krijgen? In een psychosomatische revalidatie zal getracht worden om via psychologische en psychiatrische technieken de patient te revalideren op sociaal en emotioneel vlak. Er wordt ondezocht welke psychologische factoren ervoor zorgen dat patienten in een neerwaartse spiraal terecht gekomen zijn, en vervolgens zal samen met de patient gezocht worden naar aanvaardbare en realistische oplossingenen. De rol van de patient is hierbij anders dan bij een arts. De patient moet zelf actief meewerken aan zijn revalidatie. Hij moet daarom gemotiveerd zijn. De hulpverlener kan dan vanuit zijn expertise de patient coachen in het revalidatieproces.
Top
Is chronische pijn in België een vaak voorkomend probleem?
Er is een groot misverstand bij veel mensen. Er zou "organische" of echte pijn bestaan: er kan duidelijke schade in het lichaam vastgesteld worden. Daartegenover zou er ook "psychogene" pijn bestaan. Daarmee bedoelt men dat er geen schade in het lichaam kan gevonden worden, en dat dus de oorzaak psychisch is. Dit is een misverstand. De realiteit is veel complexer. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt beide vormen van pijn niet.
Wetenschappelijke verenigingen zijn het erover eens dat pijn een subjectieve ervaring is. Sowieso is het dus een psychologische ervaring. Alle pijn is dus tot op zekere hoogte psychologisch, en wordt dus beïnvloed door psychologische factoren. Het tegendeel is vreemd, en zou de wenkbrauwen moeten doen fronsen.
Top
Kan een psyholoog mij helpen in de behandeling van mijn pijn?
Een psycholoog kan helpen om mensen te leren leven met pijn. Woorden die gemakkelijk in de mond genomen worden, maar zeer moeilijk te realiseren zijn. Soms zal de psycholoog zich richten op de behandeling van de pijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van het leren van ontspanningsoefeningen of aandachtsafleidingsoefeningen. Vaak zal de psycholoog zich richten op hoe de patient emotioneel en sociaal functioneert. Dan zal getracht worden de dramatische impact van pijn op het leven van de patient te milderen of aanvaardbaar te maken. Uiteraard zal de psycholoog kijken welke psychosociale factoren zowel in het verleden als in het heden een rol kunnen gespeeld hebben. Dit kan variëren van patiënt tot patiënt. De psycholoog heeft een hele waaier aan technieken die de patiënt kan helpen om het leven dragelijker te maken. De psycholoog mag zeker niet de andere aspecten van pijnbehandeling uit het oog verliezen. Daarom is hij vaak lid van een mutlidisciplinair team
Top
Bron: Belgian Pain Society 07/2006