Omnio-statuut: Veel gestelde vragen

Vanaf 1 april 2007 wordt het Omnio-statuut ingevoerd.
Dat statuut geeft aan alle leden van een gezin met een bescheiden inkomen recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Tot op heden kunnen enkel sommige categorieŽn (o.a. rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming, leefloontrekkersÖ) genieten van deze verhoogde tegemoetkoming. Bijvoorbeeld bij de raadpleging in de spreekkamer van een erkende, geaccrediteerde huisarts krijgen zij 19,39 EUR (voorkeurtarief) terugbetaald in plaats van 15,36 EUR.
Dezelfde voordelen zullen gelden voor wie een Omnio-statuut heeft.
Bedraagt uw bruto belastbaar gezinsinkomen in 2006 minder dan 13.312,80 EUR (+2.464,56 EUR per bijkomend gezinslid)? Dan kunt u vanaf 1 april 2007 een aanvraag doen bij uw gewestelijke dienst.
U zult een verklaring op erewoord moeten invullen en al de bewijsstukken van uw inkomen en dat van uw gezinsleden moeten bijvoegen.
Als uw aanvraag aanvaard wordt, geniet u van het Omnio-statuut vanaf de eerste dag van het trimester dat volgt op het trimester waarin u uw volledig dossier heeft ingediend.
Als u bijvoorbeeld een aanvraag doet op 15 april 2007 en uw aanvraag wordt goedgekeurd, hebt u vanaf 1 juli 2007 recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging.

Hebt u vůůr 1 april 2007 al recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan moet u geen stappen ondernemen!
Laatste bijwerking: januari 2008
 1. OMNIO: voor wie?
 2. Wie kan het OMNIO-statuut aanvragen?
 3. Welke stappen moet u zetten om de OMNIO-voordelen te kunnen genieten?
 4. Vanaf wanneer kunt u de OMNIO-voordelen genieten?
 5. Welke inkomsten ?
 6. Inkomsten over welke periode ?
 7. Welke documenten moet u aan uw ziekenfonds bezorgen voor een aanvraag van het OMNIO-statuut?
 8. Wat is het voordeel van het OMNIO-statuut ?
 9. Wat als uw werkelijke inkomsten hoger blijken te zijn dan wat u hebt aangegeven bij het ziekenfonds?
 10. Vervangt OMNIO de verhoogde tegemoetkoming?
 11. Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

1. OMNIO: voor wie?

OMNIO is bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, … met een moeilijke financiële gezinssituatie.

Gezin: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, al dan niet met familieband.
Het is het gezin zoals het was samengesteld en geregistreerd bij het rijksregister op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
Indien het gezin met een nieuw lid is toegenomen na 1 januari van het jaar van de aanvraag, zal daar geen rekening mee gehouden worden tenzij het gaat om een pasgeborene of een geadopteerd kind van minder dan 16 jaar. Indien een gezinslid het gezin verlaat na 1 januari van het jaar van de aanvraag, zal - op dezelfde wijze - toch nog met zijn/haar inkomsten rekening gehouden worden bij de berekening van het gezinsinkomen.

Financiële situatie: de inkomsten die in aanmerking worden genomen zijn de bruto belastbare inkomens (zoals vastgesteld in de reglementering betreffende de verhoogde tegemoetkoming) van het voorgaande jaar. Voor een aanvraag in 2008 moeten de jaarlijkse bruto belastbare inkomens van een alleenstaande of van het gezin, voor 2007, lager zijn dan 13 543,71 EUR. Dat bedrag verhoogt met 2 507,30 EUR per gezinslid, ander dan de aanvrager. Elk jaar is er een herziening van de gezinssituatie.

Voorbeelden:

2. Wie kan het OMNIO-statuut aanvragen?

Een gezinslid kan het OMNIO-statuut aanvragen bij zijn/haar ziekenfonds voor het ganse gezin, zelfs als alle gezinsleden geen lid zijn van hetzelfde ziekenfonds.

3. Welke stappen moet u zetten om de OMNIO-voordelen te kunnen genieten?

U moet een formulier "Verklaring op erewoord" invullen, dat bij uw ziekenfonds beschikbaar is.

U moet:

Het ingevulde document en alle bijlagen moet u aan uw ziekenfonds bezorgen.

4. Vanaf wanneer kunt u de OMNIO-voordelen genieten?

Als u aan de voorwaarden voldoet, kent het ziekenfonds u het OMNIO-statuut toe vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de indiening van uw volledige dossier.

5. Welke inkomsten ?

Het gaat om het bruto belastbaar gezinsinkomen, zoals vastgesteld in de reglementering betreffende de verhoogde tegemoetkoming.

Inkomens die in aanmerking komen bij de berekening voor OMNIO:

De beroepsinkomsten van de kinderen van minder dan 25 jaar (bv. vakantiejobs) komen niet in aanmerking voor de berekening van het gezinsinkomen indien u het bewijs levert dat ze nog kinderbijslag genieten voor het jaar die de indiening van de aanvraag (verklaring op erewoord) voorafgaat.

6. Inkomsten over welke periode ?

In de OMNIO-aanvraag moet u de gezinsinkomsten vermelden van het jaar vóór de aanvraag. Dus voor de aanvragen in 2008 gaat het om de inkomsten van 2007.

De in te dienen bewijsstukken laten toe om het jaarlijks bedrag van de inkomsten vast te stellen. Bij gebrek hieraan moeten de stukken betrekking hebben op het maandelijks bedrag van de inkomsten van alle gezinsleden tijdens de laatste 6 maanden van het referentiejaar. Voor een aanvraag ingediend in 2008 is dat dus van juli tot december 2007 (toewijzings- of overschrijvingsstrookjes, loonfiches, ...)

7. Welke documenten moet u aan uw ziekenfonds bezorgen voor een aanvraag van het OMNIO-statuut?

Zie vraag 3.

8. Wat is het voordeel van het OMNIO-statuut ?

Indien u het OMNIO-statuut krijgt, zal u minder uit eigen zak moeten betalen voor de meeste medische verzorging.

Enkele voorbeelden:

9. Wat als uw werkelijke inkomsten hoger zijn dan wat u hebt aangegeven bij het ziekenfonds?

Als uw werkelijke inkomsten nog onder het drempelbedrag van OMNIO liggen, verandert er niets.

Als uw inkomsten hoger zijn dan het drempelbedrag en u het OMNIO-statuut dus ten onrechte hebt gekregen, moet u terugbetalen wat u onterecht hebt ontvangen. U zult dus het verschil tussen de normale tegemoetkoming voor de medische kosten en de hogere tegemoetkoming van het OMNIO-statuut, moeten terugbetalen aan uw ziekenfonds.

Als bovendien zou blijken dat uw verklaring op erewoord bedrieglijk was (vrijwillig weglaten van inkomens), kan u, bovenop de terugbetaling, ook een administratieve geldboete krijgen.

10. Vervangt OMNIO de verhoogde tegemoetkoming?

OMNIO vervangt de verhoogde tegemoetkoming NIET. Het is een nieuw statuut voor de gezinnen met laag inkomen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de verhoogde tegemoetkoming. Bij de verhoogde tegemoetkoming is immers naast de inkomensvereiste ook een bepaalde hoedanigheid vereist (zie vraag 11).

Het OMNIO-statuut geeft wel aan degenen die het krijgen, dezelfde rechten op verhoogde tegemoetkoming van medische verzorging (dus lager remgeld) als bij de "klassieke" verhoogde tegemoetkoming.

11. Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

De verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat bepaalde categorieën van rechthebbenden een lagere persoonlijke bijdrage (remgeld) betalen bij een ziekenhuisverblijf, voor een raadpleging van een arts, voor geneesmiddelen, .... Een andere naam voor verhoogde tegemoetkoming is "voorkeurregeling".

Een verhoogde tegemoetkoming geldt voor de volgende categorieën van rechthebbenden (met inbegrip van hun echtgenoot/levenspartner en hun personen ten laste) voor zover hun inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt:

Een verhoogde tegemoetkoming geldt ook voor de volgende categorieën van rechthebbenden (met inbegrip van hun echtgenoot/levenspartner en hun personen ten laste):

Indien u de verhoogde tegemoetkoming al geniet, behoudt u dat recht. U moet dus NIET naar uw ziekenfonds gaan om het OMNIO-statuut te vragen.

Indien u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming maar een lid van uw gezin niet, kan hij/zij een aanvraag in het kader van OMNIO indienen. Bij die aanvraag zullen alle inkomsten van het gezin (ook die van u) in aanmerking worden genomen. Als het ziekenfonds het OMNIO-statuut toekent aan uw gezinslid, verandert er in principe niets voor u. U behoudt het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Bron: RIZIV
01/2008